“Algemeen Belang raakt de Kern!”

De leden van onze partij hebben op 10 januari 2022 het verkiezingsprogramma getiteld “Algemeen Belang raakt de kern!’’ vastgesteld.
De titel is een verwijzing naar de kernwaarde van de partij:  een goed gemeentelijk beleid voor alle (dorps)kernen en wijken.
De titel geeft ook aan dat de partij zich focust op de kerntaken van de gemeente.

Het verkiezingsprogramma is opgemaakt als een kernachtige lijst met speerpunten.
De kern van het programma is dat de gemeente alles in het werk moet stellen om een veilig thuis in een welvarend Valkenburg aan de Geul te realiseren. Dat betekent dat de gemeente echt werk moet gaan maken van (starters)woningbouw, aanpak van (verkeers)overlast, klimaatadaptatie, een goed voorzieningenniveau in alle kernen en een snelle en nabije gemeentelijke dienstverlening.

Een belangrijke kerntaak van de gemeente is de zorg voor haar inwoners.
Algemeen Belang is van mening dat iedere inwoner altijd de zorg moet krijgen die hij/zij nodig heeft.

Onze lijstrekker Niels Dauven is trots op het verkiezingsprogramma dat in nauwe samenspraak met leden en sympathisanten is opgesteld: “Dit verkiezingsprogramma laat zien dat Algemeen Belang niet voor symboolpolitiek of  snelle kleine succesjes gaat. De partij kiest er uitdrukkelijk voor om de kerntaken (de basis) van de gemeente te blijven verbeteren”.

Later deze week maken we de 23 kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen bekend.

Het partijprogramma “Algemeen Belang raakt de Kern!” is te raadplegen en te downloaden via: